Равен достъп до училищно образование в условия на кризи

Равен достъп до училищно образование в условия на кризи

2023г

Обучение по Дейност 2 за ученици от І клас за овладяване на дигитални компетентности.